SAS pathfinders $3.00
SAS mobile rocket unit $6.00
SAS special weapons $2.50
SAS plasma rifle squad $5.00
SAS kill squad $3.00
SAS heavy advanced plasma unit
SAS mk 1 plasma heavy rifle $6.00
SAS recon walker $6.00
SAS Brick APC HQ Grav or wheeled $8.00
SAS Brick APC variant with cannon Grav or wheeled $8.00
SAS Brick APC with cannon Grav or wheeled $8.00
SAS stoat plasma $6.00
SAS stoat HMG $6.00
SAS stoat Gatling $6.00
SAS stoat recon $6.00