SAS pathfinders $4.20
SAS mobile rocket unit $8.40
SAS special weapons $3.50
SAS plasma rifle squad $7.70
SAS kill squad $3.00
SAS heavy advanced plasma unit $4.20
SAS mk 1 plasma heavy rifle squad 12 figures $8.40
SAS recon walker $6.00
SAS Brick APC HQ Grav or wheeled $8.00
SAS Brick APC variant with cannon Grav or wheeled $8.00
SAS Brick APC with cannon Grav or wheeled $8.00
SAS stoat plasma $6.00
SAS stoat HMG $6.00
SAS stoat Gatling $6.00
SAS stoat recon $6.00